106747190400550-kopiowanie

4  powody do uśmiechu

Dlaczego warto się uśmiechać? Może nie widzisz powodu do uśmiechu, ale jest ich conajmniej cztery. Zapraszamy do lektury.

 

 

 

 

Uśmiech 1

Bóg naprawdę Ciebie kocha!
"Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swojego jedynego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy nie zginął, ale żywot miał wieczny." (Ew.Jana 3:16)

Bez względu na to jak się czujesz, lub przez co w życiu przeszedłeś, moc Bożej miłości względem Ciebie nie zmienia się. On oddał Swojego jedynego Syna za Ciebie.

Uśmiech 2

Jezus umarł za Ciebie!
Dowodem prawdziwej miłości jest gotowość, aby złożyć swoje życie za przyjaciela. Nie ma większej miłości niż ta. Dowodem historycznym jest fakt, że Jezus żył i umarł na krzyżu. Biblia naucza nas, że zrobił to dla mnie i dla Ciebie.
 

Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć,lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym." (List do Rzymian 6:23)

Bóg zaś daje dowód łaski swojej przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł." (List do Rzymian 5:8)

Uśmiech 3

Bóg ma plan dla Twojego życia
"Albowiem ja wiem jakie myśli mam o was - mówi Pan - myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować przyszłość i natchnąć nadzieją." (Jeremiasza29:11)

Za każdym dziełem sztuki stoi jego stwórca, każde dzieło zostało stworzone dla konkretnego celu. Jesteś szczególny i cenny dla Boga, który naprawdę ma plan dla Twojego życia. Jego pierwszym pragnieniem dla Ciebie jest , abyś znalazł Jego miłość, wszystko inne zacznie układać się, gdy będziesz poznawał Jego miłość.

​​Uśmiech 4

​Dzisiaj jest twój dzień
"Oto teraz dzień zbawienia." (2 Koryntian 6:2)

"Każdy bowiem, kto wzywa imienia Pańskiego zbawiony będzie." (Rzymian 10:13)

Biblia mówi sama za siebie. Nie możesz być pewnym jutra, ale masz obietnicę "teraz", aby pojednać się z Bogiem i przyjść do relacji z tym, który Ciebie stworzył. Bóg czeka na Ciebie w swojej miłości. Pamiętaj, że w Biblii napisane jest:"musisz się na nowo narodzić".

Oto przykładowa modlitwa:
„Wszechmogący Boże, przychodzę do Ciebie w Imieniu Jezusa Chrystusa i wyznaję moją wiarę, w Jezusa śmierć na krzyżu za moje grzechy i ich konsekwencje. Wyznaję wiarę w Jezusa pogrzebanie i zmartwychwstanie. Jezus jest moim Panem, Zbawicielem, jestem Twoim dzieckiem. Dziękuję, że mnie zbawiłeś.”

„Drogi Boże wierzę w śmierć Twojego Syna Jezusa Chrystusa za moje grzechy na krzyżu, abym ja mógł otrzymać życie wieczne. Jezus zmartwychwstał, dlatego uznaję go za Władcę mego życia, za mojego Zbawiciela. Wierzę, że zgodnie z Pismem Świętym łaską Swoją mnie zbawiłeś. Dziękuję Ci w Imieniu Jezusa Chrystusa.”